عکس خاطره انگیز

1101

در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کاره شوی؟
پاسخ دادم: “خوشحال”
به من گفتند که سوال را درست متوجه نشده ای!
در جواب گفتم شما زندگی را درست متوجه نشده اید..!

افزودن دیدگاه