کارمندان خود را در کدام بخش به کار گیریم؟

970

برای اینکه تشخیص دهید کارمندان جدید را بهتر است در کدام بخش به کار بگمارید، می توانید به ترتیب زیر عمل کنید:

 

 

۴۰۰ عدد آجر در اتاقی بگذارید و کارمندان جدید را به آن اتاق هدایت نمایید. آنها را ترک کنید و بعد از ۶ ساعت بازگردید. سپس موقعیت ها را تجزیه و تحلیل کنید:

– اگر دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش حسابداری بگذارید.

– اگر از نو (برای بار دوم) دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش بازرسی بگذارید.

– اگر در حال تهیه فرمهایی برای ارزیابی هستند، آنها را در بخش مدیریت کیفیت بگذارید.

– اگر همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسی بگذارید.

– اگر آجرها را به طرزی فوق العاده مرتب کرده اند، آنها را در بخش برنامه ریزی بگذارید.

– اگر آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند، آنها را در بخش اداری بگذارید.

– اگر در حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش حراست بگذارید.

– اگر آجرها را تکه تکه کرده اند، آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذارید.

– اگر بیکار نشسته اند، آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذارید..

– اگر سعی می کنند آجرها ترکیب های مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری می کنند و هنوز یک آجر هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذارید.

– اگر اتاق را ترک کرده اند، آنها را در قسمت بازاریابی بگذارید .

– اگر به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذارید.

– اگر بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبریک بگویید و آنها را در قسمت مدیریت قرار دهید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه